Konkursy dla studentów

Zasięg
data ważności: 2018-04-01

WST organizuje konkurs na logo Parku Naukowo-Technologicznego Silesia

Wyższa Szkoła Techniczna zachęca do udziału w konkursie na logo PNT Silesia. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2018 zatytułowaną „LOGO PNT”.

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Parku
Naukowo-Technologicznego Silesia

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu graficznego logo Parku
Naukowo-Technologicznego Silesia w Katowicach, zwanego dalej "PNT".
2. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Techniczna znajdująca się przy ul. Rolnej 43 w Katowicach.

§ 2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) PNT.
2. Logo PNT powinno spełniać następujące założenia:
  • powinno być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo;
  • powinno wskazywać na profil instytucji.
3. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych.
4. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością PNT, w szczególności umieszczane będzie na: plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem) jeśli spełnia warunki niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. Prace powinny być autorskie oraz realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie trzy projekty.
4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny, jednakże Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej.
6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do nadesłania w wyznaczonym terminie swojej pracy oraz wymaganych załączników.
7. Grafika powinna być nadesłana w sposób elektroniczny oraz papierowy (szczegółowe wymagania zostały określone w §5).
8. Prace należy zatytułować: "LOGO PNT".
9. Uczestnik konkursu musi złożyć oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie (załącznik do regulaminu).
10. Grafika musi być na tyle uniwersalna, aby można było ją wykorzystywać w różnego typu materiałach informacyjno promocyjnych oraz rozpowszechniać za pomocą dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacji.

§ 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GRAFIKI

1. Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów identyfikujących uczestnika Konkursu.
2. Praca konkursowa zaprezentowana w formie wydruku powinna zostać opisana przez uczestnika konkursu (zindeksowana).
3. Wydruk powinien być w formacie A4 (1 sztuka w wersji podstawowej).
4. W formie elektronicznej należy dostarczyć następujące elementy: logo podstawowe w wersji kolorowej, monochromatycznej oraz achromatycznej.
5. Pliki elektroniczne wektorowe należy dostarczyć w formatach do wyboru: PDF, PNG i TIF, a pliki otwarte w formacie EPS zapisane na nośniku CD/DVD.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w §5 i §7, projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie, w treści załącznika do regulaminu.
3. Projekty nadesłane na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.

§ 7. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

1. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2018 zatytułowaną "LOGO PNT" na adres: E- mail: biuro.pntsilesia@gmail.com
Adres korespondencyjny: Ulica Rolna 43, 40-001 Katowice
(Pokój B303.1)

2. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w konkursie.

§ 8. KRYTERIA OCENY PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja Konkursowa składającą się z przedstawicieli Organizatora.
2. Przedstawicielami Organizatora w rozumieniu regulaminu są:
  • Sonia Gierlotka;
  • Alina Karnabał;
  • Katarzyna Łuczak.
3. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków opisanych w Regulaminie, czytelność komunikatu, walory estetyczne, walory
kompozycyjne oraz możliwości technologicznego eksploatowania projektu na różnych obszarach.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego projektu z nadesłanych prac na konkurs do dnia 15 kwietnia 2018. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz Parku Naukowo-Technologicznego Silesia, a także na
ich portalach społecznościowych.
5. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 9. NAGRODA

1. Osoba, która wygra konkurs zostanie powiadomiona na wskazany uprzednio adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym ( załącznik do regulaminu).
2. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie.
3. Nagroda: Nagroda główna: 500 zł oraz dyplom

§ 10. WYKORZYSTANIE PROJEKTU I PRAWA AUTORSKIE

1. W ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, Organizator zawrze z autorem zwycięskiego projektu odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:
  • utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności: poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika;
  • wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora i jego podmiotów), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu;
  • publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na: ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach;
  • nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich w tym, w szczególności: w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.
2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników konkursu.
2. Prace konkursowe złożone po terminie oraz złożone przez osoby i podmioty nieuprawnione podlegają wykluczeniu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
5. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia
konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
7. Zgłoszenie do Konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowi podstawy roszczeń względem Organizatora o zawarcie umowy ani innych roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.
8. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.
11. Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy kierować do pracownika Parku Naukowo Technologicznego - Kingi Bugla - na adres e-mail: biuro.pntsilesia@gmail.com

data ostatniej modyfikacji: 2018-03-09 14:45:27
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności