Konkursy dla studentów

Zasięg
data ważności: 2018-04-02 10:00

BorgWarner Student Award- konkurs

W imieniu firmy BorgWarner Rzeszów zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie BorgWarner Student Award.

 

 

 

Regulamin konkursu

BorgWarner Student Award 2018
 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu BorgWarner Student Award 2018 (zwanego dalej ,,Konkursem”) jest BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (zwana dalej ,, Organizatorem”)
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów Uczelni Wyższych zainteresowanych tematyką Konkursu (zwani dalej ,, Uczestnikami”)
3. Celem konkursu jest uzyskanie innowacyjnych rozwiązań technicznych zaproponowanych przez młodych inżynierów dla zadań przedstawionych w załączniku nr 1 (zwanych dalej ,, Zadaniem”), które w późniejszym etapie będą mogły być zaimplementowane w organizacji BorgWarner.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.03.2018r.- 06.04.2018r.
 

II. Warunki uczestnictwa
 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające status studenta.
2. Organizator zastrzega możliwość dyskwalifikacji wyłącznie osoby naruszającej Regulamin.
3. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr2), w terminie od 01.03.2018r-06.04.2018r. i przesłanie na skrzynkę mailową: konkurs_ts@borgwarner.com. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Email zgłoszeniowy w którym nie będą zawarte wszystkie wymagane informacje nie będzie brany pod uwagę.
5. Uczestnicy Konkursu świadomie potwierdzają prawdziwość informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz są świadomi, że podanie fałszywych informacji może być przyczyną wykluczenia z Konkursu.
6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptują Regulamin w całości, bez zastrzeżeń.
7. Jedna osoba może zgłosić dowolną ilość propozycji do danego Zadania.
 

III. Przebieg Konkursu

1. Etap I- rejestracja uczestników ( 01.03.2018r-06.04.2018r.)
 

a) Uczestnik po przesłaniu emaila zgłoszeniowego na adres konkurs_ts@borgwarner.com otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do Konkursu .

Etap II- warsztaty oraz realizacja Zadania (09.04.2018r- 29.06.2018r)

a) Po otrzymaniu zgłoszeń Organizator zaprasza wszystkich Uczestników na jednodniowe warsztaty w celu przygotowania merytorycznego do realizacji treści Zadań.
b) Kolejnym krokiem po warsztatach jest realizacja wybranych wcześniej przez Uczestników Zadań zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.
c) Każdy Uczestnik ma prawo do konsultacji merytorycznych co dwa tygodnie w wcześniej ustalonych terminach z opiekunem odpowiedzialnym za dany temat.
d) Uczestnicy zobowiązują się do przesłania opracowanych Zadań Konkursowych maksymalnie w dniu 29.06.2018r. Prace przesłane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.
e) Odpowiedzi na zadania konkursowe powinny być przesłane drogą mailową. Odpowiedzi udzielone w innej formie nie będą brane pod uwagę.
f) Wyniki drugiego etapu zostaną przesłane do Uczestników maksymalnie w dniu 13.07.2018r.
g) Wyniki podane przez Organizatora są ostateczne i wyłaniają Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu III.
h) Do etapu III zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 Uczestników.

Etap III- prezentacja Zadania (16.07.2018-20.07.2018)

a) Mając na uwadze dbałość o wysoki poziom merytoryczny ostatnim etapem Konkursu jest zaprezentowanie Zadania w formie prezentacji ustnej. Oceniana będzie poprawność merytoryczna, spójność i logika zaprezentowanego tematu oraz możliwość zastosowania w praktyce.
b) Wyniki ostatniego etapu zostaną przedstawione Uczestnikom bezpośrednio po przedstawionych prezentacjach.
c) Etap trzeci zostanie przeprowadzony w przypadku dużej ilości chętnych i trudności w selekcji najlepszych projektów po etapie 2

IV. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Nagroda główna za zajęcie I miejsca w trzecim etapie konkursu, składa się z:

- oferty 6miesięcznego płatnego stażu w BorgWarner Rzeszów w dziale powiązanym z wcześniej zrealizowaną tematyką Zadania
b) Nagrodą dla kolejnych nagrodzonych miejsc są:
- oferty 3 miesięcznych płatnych staży w BorgWarner Rzeszów w dziale powiązanym z wcześniej zrealizowaną tematyką Zadania.
c) Wszyscy Uczestnicy ostatniego etapu Konkursu zostaną uhonorowani drobnymi upominkami- gadżetami.
d) Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie ma możliwości przeniesienia przyznanej Nagrody na osoby trzecie.
 

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli nie będzie miała ona wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Zmiany ewentualnych postanowień Regulaminu zaczną obowiązywać w momencie zakomunikowania ich do Uczestników Konkursu.
3. Nagrody w postaci płatnych staży nie dotyczą osób aktualnie odbywających praktyki, staże bądź zatrudnionych na umowę o pracę w BorgWarner.
4. Spory dotyczące Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie decyzje z tym związane są ostateczne i wiążące.
5. Regulamin Konkursu jest dokumentem określającym zasady realizowania Konkursu. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
7. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do modyfikowania danych, wglądu oraz ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych w trakcie realizowania Konkursu wiąże się z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 

Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu BorgWarner Student Award 2018

Zadania konkursowe

 

1. Analiza MES: Określenie tolerancji pasowania wprasowywanych komponentów przy określonej sile maksymalnej (odkształcenie plastyczne)
2. Analiza MES: Obliczenie doboru średnic wprasowywanych komponentów uwzględniając dopuszczalną deformację. (odkształcenie plastyczne)
3. Analiza MES: Optymalizacja wykończenia krawędzi komponentów na siłę wprasowywania
4. IT: Programowanie bazy danych produktów w Access/Excel
5. Elektrotechnika: Obliczenia przenikalności magnetycznej
6. CAD: Zaprojektować uchwyt mocujący do testu hydraulicznego
7. IT: Programowanie Visual Basic do korelacji wyników pomiarowych
8. Mechanika płynów: Model obliczeniowy przepływu w zaworze (na przykładzie Gen3Up QPV)
9. Materiałoznawstwo: Opracowanie właściwości stali magnetycznie miękkich i ich zastosowania
10. CAD: Zaprojektować przyrząd do demontażu i montażu zaworu
11. IT: Zaprogramowanie makra do śledzenia wyników w Visual Basic
12. Elektrotechnika: Programowanie karty prądowej Adler
13. Konstrukcja maszyn: Moment skręcania śrub vs. uzyskiwana siła docisku, moment dokręcenia vs. moment odkręcenia
14. Elektronika/Automatyka: Analiza możliwości połączenia ze sobą dwóch maszyn/linii produkcyjnych opartych na różnym standardzie komunikacji.
15. IT: Projekt kompletnego stanowiska pełniącego funkcje nadzoru nad specjalnymi wzorcami sprawdzającymi prawidłowe działanie testera funkcjonalności gotowego wyrobu.
16. Optymalizacja procesu: Opracowanie najbardziej optymalnego sposobu wieszania tarcz do pokrywania proszkowego. Wydajność linii w stosunku do założeń technologicznych pokrywania proszkowego.
17. Materiałoznawstwo: Formowanie kształtowe metalowych elementów (tarcz). Zapewnienie dokładnego wymiaru (różnice wymiarowe pomiędzy narzędziem, a wymaganym wymiarem, odkształcenie materiału). Metody utrwalenia uformowanego kształtu. Formowanie pojedynczych elementów oraz wielu na raz.
18. Materiałoznawstwo: Rodzaje rozgrzewania płyt metalowych do temperatury plastyczności w przemyśle (gaz, indukcja, podczerwień, itd.). Wady, zalety, różnice, wpływ na strukturę metalu.
19. IT: Stworzenie elastycznego modelu obliczeniowego pozwalającego określać wykorzystanie mocy produkcyjnych linii/maszyn/gniazd bazując na wielu zmiennych (OEE, operacja, proces, typ itd

 
 

 

 
 
 

dodane przez borgwarner


data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02 09:08:49
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 3
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 03

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności